Navicon

Advocatenkantoor
Erpe-mere

EXPERTISES

Het kantoor is landelijk gelegen doch nabij een centrumstad. Dit vertaalt zich dan ook in onze expertises. De advocaten verbonden aan het kantoor vullen elkaar aan, elk binnen hun domein. Een dossier vergt meerdere inzichten.

We bieden expertise aan binnen de verschillende rechtstakken.
Voor materies waar we niet mee vertrouwd zijn, verwijzen we door.

toga

Voorlopig bewind

Voorlopig bewind

Bescherming van persoon en/of goederen
Professionele bewindvoering

Ook het opstarten van een bewindvoering vergt expertise en een menselijke aanpak. Een bewindvoering opstarten kan rust brengen in een vijandige
familiale omgeving. We zijn ook bewindvoerder voor mensen uit de streek. Nabijheid is immers zeer belangrijk.

Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging

Behartiging burgerlijke belangen van het slachtoffer

U kan bij ons kantoor terecht voor alle soorten strafzaken, zowel voor overtredingen als voor wanbedrijven en misdaden. Dit kan gaan van verkeersinbreuken, diefstallen, zedenzaken, drugszaken, oplichting tot moordzaken.
Heeft u een uitnodiging gekregen voor een verhoor bij de politie of een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank, correctionele rechtbank of Hof van Beroep?
Bent u het slachtoffer geworden van een misdrijf en wenst u uw schade te verhalen op de dader?

Aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren.

Ons kantoor heeft tevens een expertise voor wat betreft zaken die behandeld worden voor het Hof van Assisen. 

Wij zullen u een uitgebreid juridisch advies bezorgen alsook inlichten over de realistische verwachtingen van uw zaak. Duidelijkheid staat voorop.

Wij bieden volgende bijstand:

 • proactief opvolgen van uw dossier in de fase van het onderzoek, gevangenisbezoek
 • bijstand bij verhoor
 • verdediging voor de correctionele raadkamer, rechtbank of het Hof van Beroep
 • strafuitvoering
 • klacht met burgerlijke partijstelling

Medische aansprakelijkheid

Medische aansprakelijkheid

Rechten van de patiënt
Procedure voor het Fonds voor Medische Ongevallen

In de medische sector zijn fouten helaas niet vreemd aan de uitoefening van het beroep.

De complexiteit van de gezondheidssector zorgt ervoor dat vergoed worden voor dergelijke fouten geen evidentie is. Het resultaat van een medische behandeling is nooit honderd procent zeker. Het is moeilijk te bewijzen of er met een andere behandeling, geen schade zou zijn geweest. Dat leidt tot ontevredenheid en frustraties bij de verschillende partijen.

De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg heeft het voor de schadelijder mogelijk gemaakt om de vergoeding van zijn schade te eisen ofwel via de gerechtelijke weg ofwel via de minnelijke procedure voor het Fonds voor Medische Ongevallen.

Een patiënt die meent slachtoffer te zijn van een medische fout en hierdoor schade heeft geleden, kan bij ons kantoor terecht.

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Verbintenissen
Overeenkomsten
Aansprakelijkheid

Deze rechtstak regelt de verhoudingen en verbintenissen tussen individuen. We gaan verbintenissen aan ten aanzien van elkaar. Maar er kunnen ook
aanspraken ontstaan buiten een overeenkomst. Schade die wordt veroorzaakt door een onrechtmatige daad. Onder deze noemer valt heel veel:
• koopovereenkomsten, woninghuur en handelshuur
• appartementsmede-eigendom
• burenhinder
• aansprakelijkheidsrecht
• verzekeringscontracten
• invorderen van achterstallige facturen
• alle materies inzake het bouwen en verhandelen van onroerende goederen
• …

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscale procedure

Mr. De Vuyst volgde een aanvullende studie fiscaliteit. Hij kan u bijstaan in de navolgende fiscale disciplines:

 • personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • BTW
 • registratiebelasting
 • erfbelasting
 • fiscale procedure
 • fiscaal strafrecht
 • lokale en regionale belastingen (belasting op tweede verblijven, leegstandsheffing,..)
 • fiscaal invorderingsrecht

Handels- en economisch recht

Handels- en economisch recht

Ondernemingen

We leveren bijstand bij:

 • disputen tussen ondernemingen of hun organen
 • invordering van openstaande facturen
 • opstellen van handelscontracten.
 • begeleiding bij faillissementsdossiers

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

Schuldafbouw
Bemiddeling
CSR

Heel veel mensen maken een moeilijke tijd door. Een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling biedt een perspectief.

De doelstelling is terug een menswaardig leven te kunnen leiden waarbij gezocht wordt naar een schuldafbouw die haalbaar is.

Daarbij is het belangrijk om multidisciplinair te werken. Het is niet louter schuldaflossing. Vaak zijn er ook onderliggende problemen. Deze hindernissen moeten eerst weggewerkt worden. De schuldbemiddelaar heeft hiervoor contacten met OCMW’s, CAW’s, bewindvoerders, verhuurders, sociale huisvestingsmaatschappijen,..

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Echtscheiding
Vereffening-verdeling
Onderhoudsgeld

Het personen- en familierecht is een materie waar naast het juridische ook het emotionele aspect aandacht verdient. Wij bieden u daarom in de eerste plaats een luisterend oor en gaan samen met u na of er geen onderhandeling of minnelijke regeling mogelijk is. Indien blijkt dat dit helaas niet meer mogelijk is, dan zal een procedure onvermijdelijk zijn.

Mr. Mercken heeft 20 jaar ervaring in deze materie en zorgt er dan ook voor dat u over alle aspecten juridisch wordt geïnformeerd waarbij er een concreet plan van aanpak zal worden uitgewerkt.

U kan bij ons terecht voor begeleiding en advies bij:

 • familiale bemiddeling
 • echtscheidingen
 • verbreking wettelijke samenwoning
 • problemen na feitelijke samenwoning
 • maatregelen omtrent de kinderen: ouderlijk gezag, domicilie, verblijfsregeling, alimentatie, indexatie
 • betaling buitengewone kosten, verdeling groeipakket en fiscaal voordeel
 • vereffening-verdeling van de huwgemeenschap en onverdeeldheden
 • vereffening-verdeling nalatenschappen

Verkeersrecht

Verkeersrecht

Verkeersovertredingen
Verkeersaansprakelijkheid

Wie gevat wordt voor het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer, wordt vaak zeer zwaar gestraft. Het leidt tot menselijke drama’s. De sancties of implicaties zijn zeer uitgebreid: rijverbod, alcoholslot, medische ongeschiktheid, verbeurdverklaring, regresvorderingen…

De bijstand van een advocaat bij verkeersaansprakelijkheid is absoluut noodzakelijk. Aan bijna alle autoverzekeringen is ook een rechtsbijstandsverzekering verbonden, met daarin vervat de vrije keuze van advocaat. Cruciaal is het eerste politieverhoor.

Wij staan u ook daarin bij.

Twee personen moeten je meteen contacteren bij een calamiteit in het verkeer: uw makelaar én uw advocaat.

Pacht- en jachtrecht

Jacht- en pachtrecht

Pachtwetgeving
Wapenwetgeving

Deze beide disciplines zijn zeer specifiek. Inbreuken op de wapenwet, stroperij, discussies tussen jachtverenigingen.

Ook de pachtwetgeving wordt als een aparte tak beschouwd binnen het burgerlijk recht, aangezien het specifiek gericht is op de verhuring van grond aan landbouwers.

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de pachtwetgeving in het Vlaams Gewest. De pachtwetgeving zal in de nabije toekomst het voorwerp uitmaken van heel wat wijzigingen.

Cassatieprocedure in strafzaken

Cassatieprocedure in strafzaken

Mr. De Vuyst is houder van het getuigschrift nodig om voor het Hof van Cassatie te kunnen optreden in strafzaken.

Een procedure in strafzaken moet niet eindigen in beroep. Ook rechters in graad van beroep zijn mensen. De mogelijkheid om zich te wenden tot het Hof van Cassatie is een essentieel kennisonderdeel van een vaak complexe en evoluerende materie als het strafrecht.

De voorziening in cassatie is een rechtsmiddel dat door procespartijen kan worden aangewend om een rechtsgeschil aanhangig te maken bij het Hof van Cassatie op basis van juridische gronden, namelijk schending van de wet of een algemeen rechtsbeginsel, het verzuim van substantiële vormen of vormen voorgeschreven op straffe van nietigheid.