Navicon

Advocatenkantoor
Erpe-mere

Scheiden en kinderen: wat nu?

Een goede communicatie tussen de ouders na echtscheiding is primordiaal voor het kind.
 • Hoe zorg ik voor een optimale regeling voor de kinderen
 • Welk onderscheid stelt zich tussen echtgenoten, wettelijk en feitelijk samenwonenden?
 • Kan de verblijfsregeling worden herzien?
Wij helpen u graag verder.

1. Verblijfsregeling voor het kind

Wanneer de ouders uit elkaar gaan, heeft elk kind steeds recht op contact met beide ouders. Praktisch kan een vlot verloop verhinderd worden indien moeilijkheden of miscommunicaties zich voordoen. Een degelijke verblijfsregeling voor het kind is dus van belang.

Als ouder ben je het best geplaatst om te kunnen bepalen wat het beste is voor je kind. Aan de hand van onze expertise kunnen wij u zo goed mogelijk ondersteunen om een gezamenlijk akkoord te treffen met de andere ouder.

Als het huwelijk gevolgd wordt door echtscheiding, zal de verblijfsregeling ofwel na onderling akkoord in een echtscheiding met onderlinge toestemming, ofwel na een uitspraak door de familierechtbank in geval van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting worden vastgelegd.

Indien de ouders niet gehuwd waren, kunnen ze omtrent het verblijf van de kinderen zelf een overeenkomst sluiten. Dit wordt dan best gehomologeerd (bekrachtigd) door de familierechtbank. Mocht de communicatie daarentegen moeizaam verlopen en een minnelijk akkoord niet mogelijk blijken, dan kunnen de ouders enkel over dit specifieke aspect de rechter laten oordelen. We staan u hierbij graag bij.

De familierechtbank oordeelt in het belang van het kind

De familierechtbank zal in principe de voorkeur geven aan een gelijkmatig verdeeld verblijf waarbij vaak wordt teruggevallen op een week-week-regeling.

Afwijken van het principe is mogelijk, hoewel hierbij een afdoende motivatie is vereist om uit te maken of de omstandigheden van het geval een uitzondering op gelijkmatige huisvesting rechtvaardigen. Er zijn namelijk echter nog heel wat andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een 9/5, 8/6 regeling enz…

Ook omgekeerd geldt die motivatieplicht: wanneer de familierechter beslist een afwijkend verblijfscenario op te leggen, zal verduidelijkt moeten worden waarom dit in het belang van het kind is, denk bijvoorbeeld aan de onregelmatige werkuren van één van de ouders, de ligging van de school, de erg jonge leeftijd van het kind, het feit dat het kind wordt opgevangen door derden in plaats van door de moeder of vader, enz…

2. Alimentatie of onderhoudsgeld

Financieel dringt zich ook een regeling in onderling overleg tussen de ouders op, die dan wordt gehomologeerd door de familierechtbank. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de familierechtbank opnieuw gevat worden om een regeling omtrent alimentatie vast te leggen.

Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met:

 • de verblijfsregeling
 • de middelen van beide ouders (inkomsten, kosten…)
 • of men al dan niet samenwonend is
 • de buitengewone of verblijf overstijgende kosten van het kind (kosten voor hospitalisatie, chirurgische ingrepen, tandheelkundige kosten, kosten voor hogere studies…)
 • het groeipakket (de vroegere kinderbijslag)

Indexatie alimentatie
Wanneer de alimentatie wordt opgelegd door de familierechtbank, zal dit ook worden geïndexeerd. Het is daarom als ouder ook aangewezen dit in de onderlinge overeenkomst vast te leggen.

Let op: u dient ieder jaar zelf de indexatie van de alimentatie aan te vragen aan de onderhoudsplichtige ouder. Wij begeleiden u hierbij graag verder.

3. Herziening alimentatie of verblijfsregeling

a. Wettelijke basis: Artikel 209 BW

Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering ervan gevorderd worden.

b.  Gewijzigde omstandigheden

Indien de verblijfsregeling of de regeling omtrent het onderhoudsgeld botst met de belangen van het kind óf wanneer gewijzigde omstandigheden, buiten de wil van partijen om, zich voortdoen, die de toestand van de partijen of van de kinderen ingrijpend wijzigen, kan de familierechtbank de overeengekomen regeling herzien.

Gewijzigde omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Gewijzigde beroepsinkomsten van de ouders. (vroeger werkte men parttime en nu fulltime)
 • Mijn kind gaat ondertussen veel meer of minder naar de vader of moeder waardoor een wijziging zich opdringt.
 • Mijn kind gaat ondertussen niet meer naar de vader of de moeder.
 • Ondertussen ben ik opnieuw alleen en moet alle kosten alleen dragen.
 • Mijn kind studeert ondertussen verder en de maandelijkse kosten zijn zeer sterk gestegen.
 • De financiële situatie van mijn ex-partner is sterk verbeterd en het onderhoudsgeld zou eigenlijk moeten verhoogd worden.
 • Mijn financiële situatie is ondertussen verslechterd en het maandelijks onderhoudsgeld of verdeling van de buitengewone kosten is te zwaar geworden.
 • Enz.

Om geen zaken over het hoofd te zien, staan wij u graag bij voor de afhandeling van dergelijke regeling omtrent de kinderen. We proberen altijd eerst een minnelijke regeling na te streven vooraleer we naar de rechtbank stappen. Veel van de problemen kunnen op deze manier met minimale kosten opgelost worden.

4. Wat zegt de wet over scheiden en kinderen?

a.  Artikel 203 BW

 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.
 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

b. Art. 203bis BW

 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.
 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.
 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.

Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

5. Hoe pakken we dit aan?

Advocaten Erpe-Mere begeleidt u in alle praktische, juridische en administratieve beslommeringen.

Onze jarenlange ervaring zorgt niet alleen voor een vlot verloop, maar eveneens voor een luisterend oor en een vaak praktische benadering van problemen zodat u tot een bevredigend resultaat komt. U gaat immers, zeker wanneer het over kinderen gaat, door een emotionele rollercoaster waarbij het belangrijk is dat uw raadsman door het bos de bomen blijft zien voor u.

Advocaten Erpe-Mere zal voor u berekenen waar u recht op heeft of binnen welke marge er nuttig kan onderhandeld worden. Akkoorden of deelakkoorden sluiten waar mogelijk, en steeds met kennis van zaken.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een eerste vrijblijvende consultatie.